Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI HNOJNÍK
od 23.3. do 31.3.2024 - 13. týden

SOBOTA 23.3.2024 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
16:30 Komorní Lhotka + Marie Šostá, živá a + rodina
NEDĚLE 24.3.2024 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:30 PL Hnojník + Jan Krawiec, 2 synowie, synowa, żywa i + rodzina
08:45 Hnojník + Milan Fojtík 
10:00 Třanovice Živá a + rodina Skarková, na poděkování a s prosbou o zdraví 
PONDĚLÍ 25.3.2024 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
08:30 Hnojník + Ludmila Labudová (kaple sv. Kryštofa)
ÚTERÝ 26.3.2024 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
07:00 Hnojník živí a + farníci s prosbou o nová duchovní povolání
STŘEDA 27.3.2024 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
07:00 PL Hnojník + Eugeniusz Filipek 
ČTVRTEK 28.3.2024 ZELENÝ ČTVRTEK
18:00 Hnojník + Marie Piecuchová
PÁTEK 29.3.2024 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
15:00 Hnojník Obřady Velkého pátku - Obrzędy Wielkiego Piątku 
SOBOTA 30.3.2024 BÍLÁ SOBOTA
08:00 Hnojník Adorace v Božím Hrobě po celý den
19:00 Hnojník Živá a + rodina Sikorová a Ligocká
NEDĚLE 31.3.2024 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:30 PL Hnojník + Jan Krawiec, 2 synowie, synowa, żywa i + rodzina 
08:45 Hnojník + Leopold Ovčaří, rodiče z obou stran a živá rodina
10:00 PL Třanovice + Lidia Tomík, rodzice, + rodzina Sztefka i Živný
11:30 PL Komorní Lhotka + Łucja Brych

OHLÁŠKY - OGŁOSZENIA z 24.03.2024

Neděle 24.03.2024: žehnání ratolestí - kočiček, památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma
- v Hnojníku od 14 hod příležitost ke svátosti smíření - cizí zpovědník P. Miroslav Jesel,CSsR, od 15 hod pobožnost Křížové cesty v jazyce českém
- v Třanovicích od 16 hod pobožnost Křížové cesty v jazyce českém 
Pondělí 25.03.2024:
- po mši sv. návštěva seniorů a nemocných po vesnicích před Velikonocemi
Úterý 26.03.2024:
- v Hnojníku v 6:30 Křížová cesta v kapli sv. Kryštofa
- od 9 hod návštěva seniorů a nemocných po vesnicích
- v Třanovicích od 16 hod úklid kostela před Velikonocemi, prosím o pomoc farníky při úklidu
- v Komorní Lhotce v 17 hod pobožnost Křížové cesty s možností přijetí sv. přijímání v jazyce českém
- v Hnojníku v sálce od 17 hod nácvik velikonočních zpěvů
Středa 27.03.2024:
- v Komorní Lhotce od 15 hod úklid kostela před Velikonocemi, prosím o pomoc farníky při úklidu i v tomto kostele, aby nezůstali pouze ti, kteří po celý rok uklízejí
Čtvrtek 28.04.2024: Památka Poslední večeře 
- v Hnojníku v 17:20 hod modlitba růžence světla, při mši sv. udílení svátosti pomazání nemocných starším nad 60 let
- po mši sv. bude možnost adorace do 20 hod 
- sbírka při bohoslužbách bude směřována na podporu chrámů ve Svaté Zemi
Pátek 29.03.2024: Památka Umučení Krista - den přísného postu:
- v Hnojníku v 14:40 modlitba Korunky k BM - začínáme novému k BM, po obřadech bude možnost tiché adorace v Božím Hrobě do 18 hod
Sobota 30.03.2024: návštěva Božího Hrobu po celý den do večerní vigilie
 - v Hnojníku v 8 hod Laudy - Ranní chvály, po ní novéna k BM a korunka 
Neděle 31.03.2024:   
- v Hnojníku v 7:10 novéna k BM a korunka
- v Třanovicích v 9:45 novéna k BM a korunka
- v Komorní Lhotce v 11:15 novéna k BM a korunka
- sbírka při mši sv. bude použita na pokrytí nákladů DMSF v diecézi - fond, do kterého přispívá každá farnost. Tento fond je pak rozdělen na stavební, pastorační potřeby v diecézi a také část platů duchovních. Naše farnost přispívá částkou 81.050,-Kč. 
 
 
Další informace: 
 
Duchovní obnova s manžely Zajíčkovými se uskuteční v sobotu 6.4.2024 v kapli sv. Kryštofa v Hnojníku pouze dopoledne od 9-12 hod. Další informace na webu farnosti a plakátku. V tuto sobotu bude také setkání prvokomunikantů, proto i doporučuji toto setkání rodičům dětí, ale i ostatním manželům.
 
Adorační den farnosti: připadne na neděli 07.04.2024 - neděle Božího Milosrdenství. Po české mši sv. v Hnojníku bude vystavena NSO po celý den, v 16:30 hod bude pak společné zakončení a uctění ostatků sv. Faustyny. Můžete přicházet během dne k tiché adoraci nebo také ke společnému programu. Na webu farnosti bude tabulka pro zápis adorační služby nebo se nahlaste na faře (tel. 730 827 795) nebo někomu z pracovníků fary. Pokud má zájem nějaká skupinka vést v danou hodinu adoraci, napište se do tabulky, případně dejte vědět na farní email: [email protected]
 
Nové webové stránky farnosti: během týdne bychom chtěli spustit nový web farnosti, proto prosíme o trpělivost, pokud nastanou technické komplikace, v případě nefunkčnosti nás prosím kontaktujte na emailu [email protected] nebo tel. 730 827 795. Děkujeme za pochopení. 
 
Návrat zvonu do Třanovic v rámci německého projektu "Zvony míru pro Evropu": slavnostní bohoslužba se uskuteční v neděli 14.04.2024 v 11 hod v kostele sv. Bartoloměje v Třanovicích. V sobotu 13.04.2024 bude slavnostní předání zvonů v katedrále v Ostravě při mši sv. v 15:30 za účasti biskupa Mons. Martina Davida a německého biskupa Mons. Gerharda Schneidra, zástupců něm. farností. Nedělní program se ještě dolaďuje, proto sledujte webové stránky farnosti a ohlášky. Již nyní jste zváni na tyto okamžiky. Sobotní bohoslužba z katedrály bude přenášena i TV NOE. Více informací naleznete také na webu diecéze, kde níže je uvedeno vyjádření diecézního kampanologa k návratu zvonů do farností: 

Text je převzat z webu doo.cz:

Druhým dubnovým víkendem se završí ostravsko-opavská část projektu Zvony míru pro Evropu. V něm se německá diecéze Rottenburg-Stuttgart rozhodla vrátit do střední a východní Evropy některé zvony, které v západním Německu zůstaly po druhé světové válce. Během konfliktu totiž nacistická válečná mašinérie rekvírovala různé zvony, které typicky skončily v tavících pecích. Některé vzácnější zvony ale válku přečkaly a v poválečném chaosu se ocitly v různých německých farnostech. Návrat tehdy nebyl možný také vzhledem k nástupu komunismu ve východní Evropě. Rottenbursko-stuttgartský diecézní biskup Gebhard Fürst se spolu se svými spolupracovníky rozhodl tuto historickou křivdu napravit a nechal vytipovat zvony, které se po válce nevrátily do východní Evropy.

Postupně se tak začaly zvony vracet zpět na východ. V říjnu 2021 se zvonu dočkala Píšť. Zároveň Němci vracejí zvony i polské elbląžské diecézi a warmijské arcidiecézi. Projekt je velmi náročný, protože pro uprázdněná místa ve věžích německých kostelů nechávají farnosti odlévat nové zvony. Naše diecéze v tuto chvíli očekává v dubnu návrat zbývajících pěti zvonů. Německou delegaci u té příležitosti povede pomocný biskup Gerhard Schneider, neboť iniciátor projektu biskup Fürst již podal rezignaci na svůj úřad z důvodu dovršení kanonického věku 75 let.

Které farnosti tedy získají zpět své zvony? Jedná se o Oldřišov a Třebom na Hlučínsku a Věřňovice u Dolní Lutyně, Doubravu a Třanovice na těšínském Slezsku. Nejstarší z nich jsou z Oldřišova (rok odlití 1507) a z Třebomi (1511). Doubravský a věřňovický zvon pocházejí z 18. století a odlila je dílna Franze Stanka z Opavy. Nejmladší je třanovický zvon, který farnost pořídila v roce 1932. Jeho specifikem je, že nakonec nezamíří do domovských Třanovic, protože by s tamními novými zvony neladil. Přibude ale do zvonice v Hnojníku, odkud do Třanovic kněz dojíždí. „Ve zvonové komoře v Hnojníku se nachází bronzový zvon z roku 1932, který byl ulit ve stejném roce a stejným zvonařem, Richardem Heroldem z Chomutova, jako předmětný zvon z Dolních Třanovic. Zvonová stolice má dvě volná místa pro další zvony (byly rovněž konfiskovány v roce 1942), tudíž by ji nebylo třeba upravovat. Po zvukové stránce by tyto dva zvony spolu ladily. Díky tomuto doplnění by se z věže farního kostela šířil mohutnější zvuk zvonů, který by farnímu kostelu přidával na důstojnosti,“ uvádí diecézní kampanolog Tomáš Hejda. 

Na Květnou neděli si připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před Velikonocemi. Římané, pod jejichž nadvládou žil i Ježíš a jeho učedníci, vyhrazovali triumfální průvody císařovi nebo vítěznému vojevůdci. Vítěz přijížděl na koni nebo na voze taženém koňmi. Jeho průvod měl slavnostní ráz a lidé mu provolávali slávu. Ve světle těchto zvyklostí musel vypadat Ježíšův vjezd do Jeruzaléma velmi podivně. Přijížděl na oslátku, skromný, pokorný. Přes jeho podivný příjezd mu ale zástupy lidí provolávaly slávu, byli totiž přesvědčeni, že to je ten jejich pravý král, kterého očekávali. Avšak za pár dnů se jejich volání „sláva“ změnilo na „ukřižuj“, protože se ukázalo, že Ježíš není králem podle jejich představ.

Ježíš je tedy „podivný“ král. Je jiný. Je mocný, a přitom je skromný a pokorný. Jeho moc a sláva se neprojevuje navenek silou a útlakem. Ale projevuje se vnitřní autoritou, která se zakládá na tom, že sám je nade vším vyvýšeným Bohem. Jeho pokora pak spočívá v tom, že se stal „služebníkem všech“.

Ani náš úspěch a sláva nespočívají v tom, že se budeme pohybovat v záři reflektorů, ale v tom, že budeme naplňovat naše osobní „všední“ Boží poslání tam, kde žijeme. Že budeme trpělivě milovat lidi ve svém okolí, že budeme po boku těch, kdo jsou sami, že budeme s těmi, kteří potřebují naše milosrdenství, že budeme solidární s těmi, kteří to potřebují…

Sílu máme kde čerpat.

Od Ježíše, který o Velikonocích zemřel a byl vzkříšen … pro všechny.